Afery

Żydowskie roszczenia są bezprawne! Polska już zapłaciła, i to ogromne sumy!

Żydowskie roszczenia są bezprawne! Polska już zapłaciła, i to ogromne sumy!

żydowskie roszczeniaDostarczam ciekawy zbiór wiadomości odnośnie tak zwanych „żydowskich roszczeń wobec Polski”, które jak się okazuje, są zupełnie bezprawne i bezpodstawne.

Polska jako PRL już raz zapłaciła za majątki żydowskie podług postanowień z roku 1960. Jak pisałem w jednym z artykułów (link tutaj), rząd zamierza sprywatyzować Lasy Państwowe (ogromne obszary kraju) i wiele innych kluczowych elementów i obiektów infrastruktury. Pieniądze z tej dzikiej i nieprzemyślanej wyprzedaży, mają pokryć żydowskie roszczenia wobec naszego państwa.

Roszczenia żydowskie to nie tylko owe 60 miliardów dolarów, ale też sprawy mniej widoczne na pierwszy rzut oka. Na przykład chodzi tutaj o masowe przejmowanie kamienic w Warszawie czy Poznaniu. Także w innych miastach. Ludzie z byłych służb specjalnych, mający „wtyki” w MSWiA, załatwiają rzekomym „spadkobiercom” (kolejny eufemizm na słowo: oszust) dokumenty. W odzyskiwaniu kamienic i wyganianiu lokatorów, specjalizują się mafie. Są one znane jako „kamienicznicy” bądź „czyściciele kamienic”.

Poniższy tekst warto przeczytać. Tak oto robi się interesy w dzikim kapitalizmie. Założę się, że za 20, 30 lat, zgłosi się do Polski kolejne pokolenie rzekomych „spadkobierców” z Izraela, i będzie żądało kolejnych miliardów, już trzeci raz w historii.

Państwo Izrael wymaga stałego dofinansowywania. Żydzi nie chcą uprawiać ziemi, nie chcą pracować w fabrykach, na przemyśle, w kopalnictwie. Izrael to państwo zupełnie niesamodzielne, które musi kraść ziemię, wodę i inne zasoby państwom sąsiednim. Co roku USA przeznaczają grube miliardy dofinansowania, bo w przeciwnym wypadku państwo Izrael błyskawicznie by zbankrutowało. Wszystko więc wskazuje, że Polska również dołączy do takich regularnych „darczyńców”, wypłacając transze co prawda nie każdego roku, ale co 20, 30 lub 40 lat.

A teraz krótkie przypomnienie o Lasach Państwowych:

Cytuję: „WikiLeaks ujawniła treść tajnej notatki autorstwa byłego ambasadora USA w Warszawie Viktor H. Ashe, który w styczniu 2009 roku wysłał ją do Departamentu Stanu USA. Relacjonował w niej konkluzje ze spotkań, jakie odbył z ówczesnym marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim. Panowie omawiali wówczas między innymi kwestię restytucji i odszkodowań za mienie odebrane Żydom przez Niemców w podczas II wojny światowej oraz przez sowietów – dekretami Bieruta – już po wojnie. Z notatek jednoznacznie wynika, że polskie władze planowały sprzedać wartościowe nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz Lasy Państwowe, aby uzyskać środki na wypłatę ewentualnych odszkodowań.”

Źródło: http://niewygodne.info.pl/artykul4/01956-Pieniadze-z-Lasow-na-odszkodowania-dla-Zydow.htm

Autor wstępu: Jarek Kefir

Proszę o podanie dalej tego info!

____________________________________________________________

Polska już zapłaciła USA za majątki żydowskie – realizując postanowienia układu z 1960 roku!

Cytuję: „Poniżej publikujemy, udostępniony nam przez red. Stanisława Michalkiewicza tekst tego TAJNEGO wówczas układu:

Przegląd – artykuł z 2011 roku o zapłacie Polski za dawne majątki. Początek artykułu z czasopisma „Przegląd”, nr 13 z roku 2011, wyjaśniający kwestie odszkodowań dla obywateli USA za utracone w Polsce majątki z powodu drugiej wojny światowej i powojennego uwłaszczenia w PRL.

Kolejny fragment wyżej wspomnianego artykułu, w którym Minister Sikorski przypomina umowę polsko – amerykańską z 1960 roku, ostatecznie regulującą kwestie odszkodowań majątkowych dla obywateli USA.

Otóż w latach sześćdziesiątych PRL podpisała tajne umowy międzynarodowe z dwunastoma krajami, w tym z USA, Wielką Brytanią, Szwajcarią, zgodnie z którymi obywatele polscy (najczęściej pochodzenia żydowskiego), którzy wyemigrowali do tych krajów i otrzymali obywatelstwo, mogli domagać się od tamtejszych rządów odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce. Na mocy tego porozumienia PRL wypłaciła rządowi USA 40 mln dolarów…

Nagłówek tekstu układu PRL – USA z 1960 roku.

Układ między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rządem USA dotyczący obywateli tego kraju.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, pragnąc dokonac uregulowania roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Polski oraz pragnąc dokonać postępu w stosunkach gospodarczych między obu krajami, uzgodniły co następuje:

ARTYKUŁ I

A. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwany dalej Rządem Polskim, zgadza się zapłacić, Rząd Stanów Zjednoczonych przyjąć sumę $ 40.000.000,- w walucie Stanów Zjednoczonych na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie niniejszego układu.

B. Zapłata przez Rząd Polski sumy $ 40.000.000,- będzie dokonana do rąk Sekretarza Stanów Zjednoczonych w dwudziestu rocznych ratach po $ 2.000.000,- w walucie Stanów Zjednoczonych, przy czym każda rata powinna być uiszczona w dziesiątym dniu stycznia, poczynając od dnia dziesiątego stycznia 1961 roku.

ARTYKUŁ II

Roszczeniami, o których mowa w artykule I i które są uregulowane i zaspokojone niniejszym układem, są roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z tytułu:

(a) nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia;

(b) przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania mienia na podstwaie polskich ustaw, dekretów lub innych zarządzeń, ograniczających lub uszczuplających prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia, przy czym rozumie się, że dla celów niniejszego ustępu data, w której tego rodzaju polskie prawa, dekrety lub inne zarządzenia zostały po raz pierwszy zastosowane do mienia;

(c) długów przedsiębiorstw, które zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę i długów, które obciążały mienie znacjonalizowane, przejęte na własność lub inaczej przejęte przez Polskę.

ARTYKUŁ III

Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych w myśl artykułu I niniejszego układu zostanie rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału, zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ IV

Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego, o których mowa w artykule I niniejszego układu. W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ V

A. Dla ułatwienia Rządowi Stanów Zjednoczonych rozdziału pomiędzy wnoszących roszczenia sumy mającej być zapłaconą przez Rząd Polski, Rząd Polski dostarczy na życzenie Rządu Stanów Zjednoczonych takich informacji lub dowodów zawierających szczegóły dotyczące własności i wartości mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, jakie mogą być potrzebne lub odpowiadające temu celowi, a w przypadku gdyby takie informacje lub dowody zostały uznane za niewystarczające, zezwoli na zbadanie przez przedstawicieli Rządu Stanów Zjednoczonych, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy polskie, mienia, do którego zgłoszono roszczenie, jako mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę.

B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem prawa za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii wszelkich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.

C. Odnośnie każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie, włączając akcje osób prawnych, stanowiące własność wnoszącego roszczenie, o ile całość mienia takiej osoby prawnej została znacjonalizowana lub przejęta przez Polskę. W przypadku gdy roszczenie nie będzie oparte na takich dokumentach, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie.

D. Obydwa Rządy będą sobie wzajemnie dostarczać informacji lub udzielać pomocy w zakresie podanym w paragrafach A, B, C niniejszego artykułu, wedle procedury mającej być uzgodnioną pomiędzy obu Rządami.

ARTYKUŁ VI

W ciągu 30 dni po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych odwoła swoje zarządzenie blokujące wszelkie polskie mienie w Stanach Zjednoczonych.

ARTYKUŁ VII

Załącznik do niniejszego układu stanowi integralną część tego układu.

ARTYKUŁ VIII

Na dowód czego podpisani, zaopatrzeni we właściwe pełnomocnictwa przez swoje Rządy, złożyli podpisy na niniejszym układzie.

Sporządzono w Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo idenetyczne.

Za rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej:

(tu podpis)

Zakończenie tekstu układu PRL – USA z 1960, podpis Przedstawiciela Rządu PRL

Za rząd USA:

(tu podpis)

Zakończenie tekstu układu PRL – USA z 1960, podpis przedstawiciela Rządu USA.

ZAŁĄCZNIK

A. Dla celów rozdziału przez Rząd Stanów Zjednoczonych sumy mjącej być zapłaconą przez Rząd Polski, „roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych”, prawa i interesy związane i odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, przejętego na własność lub inaczej przejetego przez Polskę, które od daty nacjonalizacji, przejęcia na własność lub innego przejęcia, do dnia wejścia w życie niniejszego układu, były nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień w paragrafach B i C niniejszego załącznika:

(a) bezpośrednio własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych;

(b) bezpośrednio własnością osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, których pięćdziesiąt procent lub więcej kapitału akcyjnego lub udziałów majątkowych było własnością obywateli Stanów Zjednoczonych;

(c) bezpośrednio własnością osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, których pięćdziesiąt procent lub więcej kapitału akcyjnego lub udziałów majątkowych było własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych „…” bezpośrednio lub pośrednio poprzez udziały w jednej lub kilku osobach prawnych jakiejkolwiek narodowości;

(d) pośrednio własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych lub osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, poprzez udziały w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, które nie zostały objęte wyżej kategorią (b) lub (c);

(e) pośrednio własnością osób objętych wyżej kategorią (a), (b) i (c), poprzez własność kapitału akcyjnego lub bezpośrednich kapitałów majątkowych w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa polskiego, których jakakolwiek część mienia została przejęta przez Polskę lub w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa niemieckiego, których przeważająca część mienia została przejęta przez Polskę;

(f) pośrednio własnością osób objętych wyżej kategorią (d) poprzez własność osób prawnych, o których mowa w końcu zdania dotyczącego tej kategorii, kapitału akcyjnego lub bezpośrednio udziałów majątkowych w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa polskiego, których jakakolwiek część mienia została przejęta przez Polskę lub w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa niemieckiego, których przeważająca część mienia została przejęta przez Polskę, a które zaprzestały swej działalności; lub

(g) pośrednio własnością osób objętych wyżej kategorią (a), (b) lub (d), mających interesy, które łącznie stanowią znaczną sumę przez każdą ilość osób prawnych zorganizowanych na podstawie prawa jakiegokolwiek kraju, których znaczna część mienia została przejęta przez Polskę, z wyjątkiem jednak interesów, które podlegają odszkodowaniu na mocy jakiegokolwiek innego układu międzynarodowego, w którym stroną jest Polska.

B. Osoby „…” (kopia uszkodzona)
z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, które zostały zreorganizowane w drodze postępowania sądowego, po tym, jak ich mienie lub kapitał i interesy odnoszące się do mienia zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę, będą uczestniczyły w sumie mającej być zapłaconą przez Rząd Polski tylko w takiej mierze, w jakiej kapitał akcyjny lub udziały majątkowe w takich osobach prawnych były w czasie nacjonalizacji lub innego przejęcia własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych, bezpośrednio lub pośrednio poprzez udziały w jednej lub kilku osobach prawnych, utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej.

C. Roszczenia oparte w całości lub części na własności nabytej po d”…” zastosowania dyskryminujących niemieckich zarządzeń, pozbawiających lub ograniczających prawa właścicieli takiej własności, będą partycypować w sumie mającej być zapłaconą przez Rząd Polski tylko w takiej części tych roszczeń, które były oparte na własności nabytej w tych warunkach.

Przegląd – artykuł z 2011 roku o zapłacie Polski za dawne majątki

Autor artykułu w „Przeglądzie” nr 13/2011 dokładnie objaśnił, jak należy rozumieć treść układu PRL-USA z 1960 roku w kwestii odszkodowań i to, że zgodnie z prawem temat odszkodowań majątkowych należy już uznać za zakończony!

Ale jeszcze należy się wyjaśnienie, jak należy „rozumieć” tę sumę 40.000.000,- $.
To było ponad 50 lat temu. Dzisiaj ta suma oznacza zupełnie inną wartość. Aby ją można było sobie wyobrazić to należy pomnożyć ją przez współczynnik równy ok. 7.6.

40.000.000 x 7.6 = 304.000.000,- $ (w złotówkach trzy razy więcej)”

Data publikacji: 05.01.2014

Zebrał i opracował: red. Chaim Nadowski – NGJR.pl

Reklamy

12 odpowiedzi »

 1. żygowiny o, przepraszam, żydowiny spod znaku rotszilda, a także spod znaku wielce krwawego i cierpieniolibnego jAHWE (specjalnie pisane małą literą, bo tego bożka mam w dupie razem z owsikami.) korzystając z tego, ze sami swego boga zabili, żądają za to wszechświatowego haraczu.
  Fakt. Mają forsę i tzw spec służby na swe skinienie. Forsa załatwia wszystko. No, prawie wszystko. Mogą zabijać, ale ale.. nie uda zabić prawdy.
  O co walczył i o co zginął Lepper???

  walczył o zwykłych ludzi. Walczył o te „prawde” o które tzw walczył popierdzielłuszko i dżipituj. Ale prawda, jak dziwka , daje temu, kto więcej zapłaci.
  A Lepper dawał prawdę ZA DARMO ! ! ! ! ! ! !
  Już niedługo, całkiem niedługo powstanie (jak feniks z popiołów) nowy Lepper ! ! !
  i on zażąda powszechnej NACJONALIZACJI ! ! ! rozgrabionych dóbr, rozgrabionego majątku narodu polskiego
  on zażąda kary śmierci dla żydozdrajców ojczyzny Polski, naszej ojczyzny, naszej Polski ! ! !
  i powie rotszildowemu bankowi światowemu, zeby te żygowiny pocałowały nas w dupę i że NIE PŁACIMY ŻADNYCH DŁUGÓW ! ! ! !
  wcale
  w ogóle
  będzie 2-3 lata głodu… ale później sam dobrobyt
  za czasów tej ponoć przebrzydłej komuny, żydodupki w rodzaju kuronia, robili m.in. latajace uniwersytety, na których słuchaczom srali do głów, jakiż to dobrobyt spłynie na Polskę, jak przestaniemy płacić dotacje na RWPG.
  I co??? … wyszło wielkie gówno
  nowa kieszeń się otworzyła
  nowe drenaże kupiły majątek narodu polskiego za jakieś 7-10-15% wartości
  TYLKO NACJONALIZACJA ! ! ! ! odebranie pejsatym złodziejom polskiego dobra, przywróci te dobra narodowi polskiemu
  Watykańczykom też trzeba zabrać co nakradli
  to jest 1000 letni okupant Polski ! ! ! !

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Dlaczego więc i Polska się nie domaga od ukraińców rosjan Litwinów i Białorusinów zwrotu mienia bo przecież na kresach wschodnich jest mnóstwo Polskich własności do dziś okupowanych przez obywateli tych krajów – dlaczego polska się nie domaga odszkodowania od niemców i rosji za grabierze dzieł sztuki i zniszczenia w trakcie nie wypowiedzianej wojny i gdzie sa pieniądze dla członków rodzin którym pomordowano bliskich? TO JESZCZE JEDEN DOWÓD NA TO ŻE RZĄD W WARSZAWIE NIE SPRZYJA A ZWALCZA POLAKÓW BO PO *( ROKU NIKT NIE WYSUNĄŁ NAWET TAKICH RZĄDAN a Srodowiska żydowskie śmieło wysunęly takie rządania

  Polubienie

 3. V kolumna wtopiona w Polskie Społeczeństwo to nie tylko gp i gw .tv.republika,,klub ronina (założyciel jozef orzeł-zyd,patron zydomason wildstein)i wiele innych…….. to ludzie pokroju i nacja michnika/szechtera-scenariusz z lat 80-tych.Ci przebierańcy,dywersanci uwielbiają partyjki,klubiki,fundacje,stowarzyszenia….mieszanie ludziom w głowach,mataczą,manipulują!-to ich cel.Czosnkowa opozycja w Polsce i światowy syjoestablishment,podstępnie i perfidnie użyli Polaków do wielkiego oszustwa jakim była solidarność czyli zamach stanu na Naszą wolność i niepodległość.
  Np,pisowska Fundacja Nowy Kierunek – siostrzyczka żydowskiego tworu w usraelu- nieźle zarabiała podczas kampanii wyborczej. Za spoty internetowe, wiece miała dostać od partii pis duże pieniądze.Zadaniem Fundacji New Direction jest „tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz promowanie reform w Europie”. Stowarzyszenie KoLiber pod patronatem ozjasza goldberga vel JKM żydomasona gdzie bryluje ziemkiewicz i inne „autorytety” współczesnej”opozycji”Nie mówiąc już o fundacji Batory z największym międzynarodowym przestępcą i chłopcem (grupy bilderberg) do zadań specjalnych sorosem. Lista jest bardzo długa.
  Musimy sobie uświadomić ze Nasze wartości,przekonania i wiara w człowieka są nikczemnie i świadomie wykorzystywane przeciwko Nam.
  „Żyd, dowolnej barwy politycznej, niezależnie od tego czy to jego naturalna barwa, czy „czapka niewidka”, zachowuje cechy właściwe swej nacji tj. przewrotność, przebiegłość i wrogość wszystkiemu co gojowskie.
  Lektura obowiązkowa http://www.zbawienie.com/pms.htm
  A oto mowa „miłości” Menachema Begina, premiera izraela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla
  „Nasza rasa jest Rasa Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy sie od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódce za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizac nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” I oni to robią z nami!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=dyjw17UnvFs
  Tutaj jest więcej takich plugawych cytatów (po ang.)
  http://www.intifada-palestine.com/2009/05/ariel-sharon-we-the-jewish-people-control-america-and-the-americans-know-it/
  „TO URODZENI WROGOWIE LUDZKOŚCI, KTÓRZY ODPOWIADAJĄ ZA ŚMIERĆ SETEK TYSIĘCY DO MILIONÓW PRAWIE CODZIENNIE NA CAŁYM ŚWIECIE, PONIEWAŻ CHCĄ MIEĆ RZAD ŚWIATOWY! TEN LUDOBÓJCZY TOTALITARYZM, O KTÓRYM POD WZGLĘDEM ILOŚCI OFIAR W TAKIM CZASIE HITLER I STALIN NAWET NIE MARZYLI, JEST TYSIĄCE RAZY GORSZY OD WIZJI ORWELLOWSKIEJ Z POWIEŚCI „1984”!”
  Zycze im tego samego ,czego oni życzy nam!NIECH ICH PIEKŁO POCHŁONIE -przyłączcie się do życzeń ich moc będzie większa-potęga podświadomości!- na tyle tylko możemy sobie pozwolić w Naszym zniewoleniu.
  Bądźmy dumni ze jesteśmy Polakami NIE POZWÓLMY SOBĄ POMIATAĆ pasożydowi!DEMASKUJMY DYWERSANTÓW ,JEDNOCZMY I SZANUJMY SIE W TYM NASZA SIŁA!!!! Wyrzućmy teleiluzje
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/86-letnia-niemka-pozywa-rade-glowna-zydow-w-niemczech-2014-12
  Ps.
  Gdybyś dysponował jakimiś materiałami na temat DLACZEGO(moje ulubione pytanie) Niemcy wiedząc o niepopełnionych przez nich zbrodniach wypłacali horrendalne odszkodowania żydom? – chętnie uzupełnię swoja wiedzę

  Polubienie

 4. Moj komentarz z dowodami rejestracyjnymi zydowskich tub propagandowych i ich bezposrednich zwiazkow z nie -rzadem nie mogl byc przeslany (?) i calkowicie znikl !

  Boi sie ten swiatowy pejsaty teatr zbrodniarzy, ze ratujaca nas Prawde zdola sie jeszcze stlamsic, a tu nic z tego, bo wychodzi ona juz ze wszystkich stron :

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/charlie-hebdo-versus-charlie-chaplin-czyli-benjamin-netanyahu-2015-01

  Polubienie

 5. Wyrażamy swoje niezadowolenie do Żydów. Nie szczędzimy w tym kierunku nawet wymyślnych epitetów. Prawie wręcz zaczynamy wierzyć, że wszystko, co złe, to oni. Nie powiem, że KRK i oni, bo wszędzie są.
  Staram się zrozumieć [ i rozumiem] oburzenie i złość.
  Psychologia społeczeństwa działa wielokierunkowo. Można na ten czas znaleźć winowajcę przeszłych lub istniejących sytuacji. KRK, rząd,Żydzi, system, matrix, korporacje, GMO etc.
  Z pełnym szacunkiem dla wszystkich autorów komentarzy, czy czasem nie kończymy tylko na narzekaniu, nawet argumentowanym narzekaniu?
  Czy na przykład rosnąca z każdą wypowiedzią apatia do narodu żydowskiego nie przypomina klimatu w przedwojennym państwie niemieckim? Bo tu widzę największe zagrożenie antagonizmów w masie ludzkiej.
  Rosja stoi za zamachem w Paryżu. Czy zwykła rodzina rosyjska, w której trzydziestoletni syn zginął ,,na urlopie” w Donbasie stoi za zamachem na redakcję paryskiej gazety?
  Czy miliony Rosjan, żyjących tak jak ja, tworzą gówno na tym świecie?
  Czy Polacy na przestrzeni historii byli ,,święci”? Tylko jeden przykład:

  ,,W wyniku unii lubelskiej z 1569 roku do Korony (Królestwa Polskiego) przyłączone zostały obszary dzisiejszej Ukrainy, pomimo gwałtownych protestów posłów litewskich. Na własność króla polskiego przeszły województwa wołyńskie (stolicą w Łucku), kijowskie, bracławskie oraz czernihowskie. W 1596 Ruscy biskupi prawosławni zmuszeni zostali przez króla Zygmunta III Wazę do zawarcia na synodzie w Breściu unię powtórnie przyjmując zwierzchnictwo Papieża i tworząc w ten sposób Ukraiński Kościół Greckokatolicki. W końcu XVI i w XVII wieku Ukraina była widownią częstych powstań kozackich (powstanie Nalewajki) sukcesywnie tłumionych przez Polaków do czasu powstania Chmielnickiego (bezpośrednim powodem jego wybuchu była niezgoda sejmu na podwyższenie liczby Kozaków rejestrowych, co obiecał Kozakom planujący wojnę z Turcją król Władysław IV Waza).”

  A Żydzi. Czy cały naród żydowski to nie ludzie chcący życia spokojnego, jak ja, czy to sami mordercy i ekspansjoniści?

  CZY POLITYKA RZĄDZĄCYCH JAKIMKOLWIEK NARODEM MOŻE TWORZYĆ OPINIĘ O CAŁYM NARODZIE?

  Nie bronię żadnej ideologii, ani nacji.
  Staję w obronie tysięcy istnień, które giną dla zabawy kilku idiotów rozgrywających partie na szachownicy ich psychopatycznych zapędów.
  W razie konfliktu wojennego skryją się w tajnych, wcześniej wybudowanych bazach [mają je od wieków ], a my – jeśli przeżyjemy – będziemy opłakiwać bliskich i stawiać pomniki bohaterom, bo ci wmówią szachiści, że byłeś ważny. W ten sposób zakodują ci morale do następnej wojny.
  My Polacy? Pępek świata? Przecież to widać jak na dłoni, że uwielbiamy intrygi! Tylko wystarczy nam rzucić hasło.
  Teraz martwimy się o własne bezpieczeństwo i szukamy winnych?
  A gdzie byliśmy, gdy kilkanaście lat temu sprzedawane były tysiące hektarów popegerowskiej polskiej ziemi zagranicznym nabywcom?
  Przez tysiąc lat nasi dziadowie i ojcowie ginęli za skrawek ziemi, a my rozpieprzyliśmy to w dwadzieścia lat!
  Ale co tam! Najważniejszy pilot w łapie – przełączmy na Kiepskich!

  Oj.Krysia, poniosło cię z lekka. Przepraszam, to tylko emocje.
  Słyszałam. Tak, i to od ciebie,Jarku, że człowiek prędzej czy później pojmie, że w połowie jest materią i w połowie boską naturą.
  Objawem przebudzenia nie musi być jedynie złość i agresja.

  Serdecznie pozdrawiam.

  Polubienie

Skomentuj artykuł:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s