Ciekawe

Zakon Syjonu: tajne stowarzyszenie posiadające potężną wiedzę, działające do dziś?

Zakon Syjonu działa do dziś?

Cyt. „Zakon Sy­jo­nu jest taj­nym sto­wa­rzy­sze­niem za­ło­żo­nym rze­ko­mo w XI wieku. Fun­da­men­tem jego po­wo­ła­nia miało być za­cho­wa­nie i ochro­na ory­gi­nal­nych przy­ka­zań chrze­ści­jań­stwa oraz peł­nie­nie funk­cji „straż­ni­ka linii krwi Je­zu­sa Chry­stu­sa i św. Marii Mag­da­le­ny”. Te­ma­ty­ka za­ko­nu, jego naj­więk­sze po­sta­cie i ta­jem­ni­ce budzą coraz więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie osób zwią­za­nych z hi­sto­rią, mi­sty­cy­zmem, me­dia­mi, a nawet sztu­ką i fil­mem. Co dziś wiemy na jego temat?

Zakon Sy­jo­nu zo­stał za­ło­żo­ny podobno w 1099 roku i po­przy­siągł dy­na­stii Me­ro­win­gów chro­nić po­tom­ków Je­zu­sa i Marii Mag­da­le­ny. Do za­ko­nu mieli na­le­żeć wiel­cy tego świa­ta, jak cho­ciaż­by Izaak New­ton czy Le­onar­do da Vinci. Zda­niem znaw­ców te­ma­tu, Ko­ściół Ka­to­lic­ki zo­stał „za­an­ga­żo­wa­ny hi­sto­rycz­nie w wojnę ma­ją­cą na celu znisz­cze­nie dy­na­stii i jej straż­ni­ków. Zakon Sy­jo­nu mógł­by ujaw­nić fakty pod­wa­ża­ją­ce kanon re­li­gii chrze­ści­jań­skiej”.

Ina­czej niż w przy­pad­ku np. Tem­pla­riu­szy, wszyst­kie do­wo­dy do­ty­czą­ce Za­ko­nu Sy­jo­nu nie są jed­no­znacz­ny­mi fak­ta­mi hi­sto­rycz­ny­mi. Więk­szość au­to­rów uważa, że zakon i jego dzie­je zo­sta­ły opar­te na fał­szy­wych in­for­ma­cjach na bazie do­dat­ko­wo fał­szy­wych źró­deł. Ich zda­niem, Zakon Sy­jo­nu jako „tajne sto­wa­rzy­sze­nie po­wsta­łe w XI wieku jest mi­sty­fi­ka­cją”.

Pierw­sze więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie Za­ko­nem Sy­jo­nu zo­sta­ło naj­praw­do­po­dob­niej za­ini­cjo­wa­ne przez Dana Brow­na i jego naj­le­piej sprze­da­ją­cą się książ­kę „Kod Le­onar­da da Vinci” (oraz póź­niej­szą ad­ap­ta­cję fil­mo­wą książ­ki). Dan Brown czer­pał z „The Tem­plar Re­ve­la­tion” – dzie­ła Lynna Pick­net­ta i Clive’a Prin­ce’a. Au­to­rzy po­wie­ści pod­kre­śla­ją, że „boski ro­do­wód jest rze­czy­wi­sto­ścią, a naj­więk­sze tajne or­ga­ni­za­cje są za utwo­rze­niem Sta­nów Zjed­no­czo­nych Eu­ro­py”.

Lio­nel Fan­thor­pe, jeden ze znaw­ców te­ma­tu stwier­dza, że „Zakon Sy­jo­nu może być jed­nym z naj­star­szych, naj­po­tęż­niej­szych i naj­bar­dziej nie­zwy­kłych taj­nych sto­wa­rzy­szeń na świe­cie. Może to być także ostat­ni szcząt­ko­wy ślad we­wnętrz­nej grupy tem­pla­riu­szy lub cał­ko­wi­cie nie­win­ne, sza­no­wa­ne i przy­ja­zne spo­łe­czeń­stwo. Moż­li­wym jed­nak rów­nież, że zakon może nie ist­nieć w ogóle…”.

Nie­ja­ki Pier­re Plan­tard w 1956 r. za­ło­żył Zakon Sy­jo­nu zaj­mu­ją­cy się walką o bu­do­wę ta­nich miesz­kań, jed­nak w ciągu roku jego or­ga­ni­za­cja upa­dła. Plan­tard gło­sił, że Zakon Sy­jo­nu jest „roz­le­głą or­ga­ni­za­cją li­czą­cą ty­sią­ce ludzi, a jego człon­ko­wie po­sia­da­ją se­kre­ty, które po­wa­lił­by chrze­ści­jań­stwo na ło­pat­ki”. Sam Plan­tard na­zy­wał się przy tym Wiel­kim Mi­strzem po­cho­dzą­cym z ro­dzi­ny kró­lew­skiej.

Co cie­ka­we, w 1993 r. Pier­re Plan­tard sta­nął przed sądem i pod przy­się­gą ze­znał, że cała hi­sto­ria, którą pu­blicz­nie gło­sił i pro­pa­go­wał jest zmy­ślo­na. W jego miesz­ka­niu zna­le­zio­no kilka sfał­szo­wa­nych do­ku­men­tów, w tym i takie, które miały świad­czyć, iż jest on kró­lem Fran­cji. Osta­tecz­nie Pier­re Plan­tard znik­nął z me­diów oraz świa­do­mo­ści spo­łecz­nej wraz ze swoją „ta­jem­ni­cą”.

Zda­nia na temat Za­ko­nu Sy­jo­nu są dziś po­dzie­lo­ne. Jedni twier­dzą, że zakon fak­tycz­nie ist­niał, jed­nak zo­stał nie­for­mal­nie roz­wią­za­ny pod ko­niec XVII wieku. Inni pod­no­szą ar­gu­ment, że hi­sto­ria za­ko­nu, jego rola i do­ko­na­nia są wy­łącz­nie mi­sty­fi­ka­cją stwo­rzo­ną dla re­ali­za­cji in­nych celów. Nie bra­ku­je jed­nak i tych, któ­rzy twier­dzą, że Zakon Sy­jo­nu i jego straż­ni­cy dzia­ła­ją na całym świe­cie po dzień dzi­siej­szy.

Źródło: Teorie spiskowe, o których nie miałeś pojęcia

Reklamy

2 odpowiedzi »

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.